เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการมีมาตรฐาน บริหารจัดการดี เจ้าหน้าที่มีสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะคนสิงหนคร ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ

2. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. สร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับภาคี

ค่านิยมองค์กร

บุคลิกดี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม

นโยบายของเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิงหนคร ปี 2562

      เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิงหนคร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพได้ทุกระดับ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ได้กำหนดนโยบายให้มุ่งเน้น ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีพร้อมไปกับการพัฒนาระบบบริการที่มีอยู่ ให้มีศักยภาพในการให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น ภายใต้การใช้งบประมาณ ที่มีอยู่จำกัดให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานประกอบด้วย การบริหารจัดการร่วมระหว่างโรงพยาบาลกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเชื่อมโยงด้วยทีมสุขภาพกับประชาชนในชุมชน ให้คุณค่าการทำงานของเจ้าหน้าที่และการยอมรับการชื่นชมจากผู้อื่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น  บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในเครือข่าย ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่วย

เป้าหมาย

1. ระบบบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผู้รับบริการพึงพอใจ

2. บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นและเพียงพอต่อการให้บริการ

3. การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

4. โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือได้มาตรฐานและเพียงพอ

5. ภาคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

ประเด็นจุดเน้น

1. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2. การป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง

3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

4. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข