ผลการปฏิบัติงานตามKPIปี2565

1.ข้อมูล 5 ด้าน ( ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เชื่อมโยง Person)
2.ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)
3.ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี (fully immunized)
4.ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully immunized)
5.ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully immunized)
6.ร้อยละของการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
7. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองพฤติกรรมที่พึงประสงค์
8.ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ADL มากว่าหรือเท่ากับ12)
9.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม Care plan
10.ร้อยละของการคัดกรองผู้สูงอายุใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
11.ร้อยละของเด็กวัยเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงทุกคน
12. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
*ร้อยละของเด็ก อายุ 9, 18, 30, 42, 60 ด.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ Special PP
*ร้อยละของเด็ก อายุ 9, 18, 30, 42, 60 ด.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า
*ร้อยละของเด็ก อายุ 9, 18, 30, 42, 60 ด.ที่มีผลคัดกรองพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครอง และติดตาม ภายใน 29 วัน
13.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย