ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาเมื่อปี พ.ศ.2530 นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย  ครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรฝั่งเขาแดง รวม 11 ตำบล  ได้พิจารณาว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ แนวโน้มมีความเจริญในอนาคต   และความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ จังหวัด สภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศเขตท้องที่อำเภอเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2531 ขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอสิงหนคร” ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531

สำหรับการกำหนดชื่อ กิ่งอำเภอสิงหนครนั้น เนื่องจากในสมัยก่อนมีบรรดา พ่อค้าวาณิชย์ เช่น ชาวเปอร์เซีย อินเดีย อาหรับ แล่นเรือเข้ามาค้าขายตามหัวเมืองชายทะเล เมื่อมาถึงปากอ่าวทะเลสาบ จะเข้าเมืองสงขลา จะเห็นเกาะอยู่ 2 เกาะ คือ เกาะหนู และเกาะแมว เมื่อมองดูจากทะเลด้านนอกจะเห็นเป็นรูปสิงห์ 2 ตัว นอนหมอบในท่าผยองเฝ้าปากทวารเมืองอยู่ ต่างเรียกขานว่า เมือง “สิงหลา” แต่ออกเสียงตามภาษาของตนว่า “เซ็งกอรา” ซึ่งแปลว่า สิงห์ และจากพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ว่า สงขลานี้เดิมชื่อ “สิงหนคร” อ่านว่า “สิง – หะ – นะ – คะ – ระ ” เมื่อเสียงสระอะ อยู่ท้าย พวกมาลายู  ไม่ชอบ จึงเปลี่ยนเป็นสระอา และชาวมาลายูพูดเสียงเร็ว จึงตัด หะ และ นะ ออก คงเหลือ สิงคะรา แต่ออกเสียงเป็น ซิงหะรา หรือ สิงโครา จากประวัติความเป็นมาข้างต้น จึงขอใช้ชื่อ “สิงหนคร” เป็นชื่อกิ่งอำเภอที่ตั้งใหม่ ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอสิงหนคร เป็น “อำเภอสิงหนคร” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2534 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นมา

จำนวนประชากรและหลังคาเรือน

ข้อมูลด้านประชากรแยกรายสถานบริการ

 

ปิรามิดประชากรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แยกตามเพศ (1 กรกฎาคม 2561)

 

สรุปปัญหาด้านสาธารณสุข 10 อันดับ ของอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่

  • 1.โรคเบาหวาน
  • 2.โรคความดัน
  • 3.โรคไข้เลือดออก
  • 4.โรคมะเร็ง
  • 5.อนามัยแม่และเด็ก
  • 6.อุบัติเหตุ
  • 7.ผู้สูงอายุและพิการ
  • 8.ทันตสุขภาพ
  • 9.จิตเวช
  • 10.ยาเสพติด