ITA2565

MOIT 1 (2) รายงานผล ปัญหา
MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการและวางระบบก
MOIT1.1บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง
MOIT1.2 คำสัง ข้อสั่งการ
MOIT1.3 กรอบแนวทางเผยแพร่
MOIT1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB-2(7) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
MOIT 2 (1.7)ข้อมูลการติดต่อ
MOIT 2 (8) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT 2 (9)แผนการปฏิบัติงานประจำปีสสอสิงหนคร-65
MOIT 2 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
MOIT 2(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร
MOIT 2(1.2)นโยบายของผู้บริหาร
MOIT 2(1.6)ข่าวสารประชาสัมพันธ์
MOIT 2(12)คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนเรื่องกา
MOIT2 (6)อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป
MOIT2 (17.2) แผนการจัดหา ปี 2565
MOIT2(1.8)ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
MOIT2(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT-2(3) พรบ.ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 สสอ.สิงหนคร
MOIT-2(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552สส
MOIT2(14คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
MOIT2(15)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร
MOIT2(15,16)รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)
MOIT2(17.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
MOIT2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

MOIT 3(1)บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแฟร่ผลวิเคร
MOIT3(2)รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT3(3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

MOIT 4 (1.2)หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี2565
MOIT 4(3.2)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางตรวจส
MOIT4 (1.3) แผนการจัดหา ปี 2565
MOIT4(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT4(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
MOIT4(1.4)คำสั่งมอบหมายติดประกาศ
MOIT4(1.5)แบบขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้
MOIT4(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2565
MOIT4(3.1) บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
MOIT4(3.3)แบบขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัด
MOIT 4 (1.2)หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี2565
MOIT 4(3.2)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางตรวจส
MOIT4 (1.3) แผนการจัดหา ปี 2565
MOIT4(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT4(1.4)คำสั่งมอบหมายติดประกาศ
MOIT4(1.5)แบบขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้
MOIT4(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2565
MOIT4(2.1) ไตรมาส4บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
MOIT4(2.2)ไตรมาส4สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี256
MOIT4(2.2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2565
MOIT4(2.3)ไตรมาส 4แบบขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื
MOIT4(3.1) บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
MOIT4(3.3)แบบขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัด

MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ พฤศจิกายน 64
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ ธันวาคม 64
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ ตุลาคม 64
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ กุมภาพันธ์ 65
MOIT5(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2565
MOIT 5(2) สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 1 พ
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 2 มกราคม 251
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 2 มกราคม 25
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 2 กุมภาพ
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 1 ตุลาคม64
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 1 พฤศจิก
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 1 ธันวาค
MOIT 5 (2)สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร 1 กุ
MOIT 5 (2)สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร 2 มก
MOIT 5 (2) สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ธ
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์
ไตรมาศ3
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ไตรมาศ 3(พ.ค.65)
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 3(มิ.ย.65)
MOIT 5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาศ 3(เม.ย.65)
MOIT5(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาส 3(พ.ค
MOIT5(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาส 3(มิ
MOIT5(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาส 3(เม
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ พฤษภาคม 65
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ มิถุนายน 65
MOIT5(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ เมษายน 65

MOIT 6 (1.2)นโยบายการบิหารทรัพยากรบุคคลของสำนัก
MOIT 6 (2.2) แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลสำนักงานสาธา
MOIT 6(1.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT 6(2.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT6(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT6(2.1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ

MOIT 7 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ 33
MOIT 7(-) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชกา
MOIT 7(2) ประกาศ มาตรการดำเนินการรับเจ้าหน้าที่
MOIT 7(3)ภาพประชุมชี้แจง ผอ.รพ.สต
MOIT 7(4) หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ 33
MOIT7(1)บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

MOIT 8 (3) หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
MOIT 8( 1)บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในคำสั่ง
MOIT 8(2) ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
MOIT 8(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 8 (3)หลักฐานรายงานผลการประเมิน รอบ 2( เม.ย.-ก.ย
MOIT 8( 1)บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในคำสั่ง ไ
MOIT 8(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไต
MOIT8(2)ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราช
MOIT 8 (3)หลักฐานรายงานผลการประเมิน รอบ 2( เม.ย.-ก.ย
MOIT 8( 1)บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในคำสั่ง ไ
MOIT 8(2) ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565
MOIT 8(4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไต
MOIT8(2)ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราช

MOIT 9 (1.2)โครงการจริยธรรม
MOIT 9(1.1)บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ 21 พ.ค.64
MOIT 9(5)ภาพกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้
MOIT9(3)_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน
MOIT9(4)รายงานผลการดำเนินการ
MOIT9(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

MOIT 10(4) แบบฟอร์การเผยแพร่ ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์
MOIT10 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ร้องเร
MOIT10(1.2)คู่มือการปฏิบัติงาน
MOIT10(3)บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานเกี

MOIT11(2)_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน
MOIT11(3.1,3.2)รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน
MOIT11(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT11 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
MOIT11(4)รอบ 12 เดือน รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส
MOIT11รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

MOIT12(5) ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุ
MOIT12(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT
12 (7)แบบ ฟอร์มการเผยแพ่ข้อมูลต่อสาธารณผ่า
MOIT
12 (4)รายงานการติดตามประเมิน เปิดโอกาสผู้ม

MOIT 12 (4)รายงานการติดตามประเมิน เปิดโอกาสผู้ม
MOIT12(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
MOIT12(1.2)โครงการ พชอ
MOIT12(2)(3)2รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภา
MOIT12(2)(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภา
MOIT12(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
MOIT12(5) ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุ
MOIT12(6)บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุ

MOIT 13(1)_บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่
MOIT 13(2) คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสิ
MOIT 13(4)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม กา
MOIT 13(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT13(3)_หนังสือแจ้งเวียน รพสต
MOIT 13(3)ไตรมาส4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา
MOIT 13(4)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม กา

MOIT 14(1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT 14 (2) แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้ว
MOIT 14 (4 )ประกาศเจตนารมสุจริตของสำนักงานสาธาณ
MOIT 14(3)_หนังสือแจ้งเวียน รพสต
MOIT 14(5) ภาพกิจกรรมการกำหนดมาตรการและระบบการป
MOIT 14(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

EB15(2,3)ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของสำนักงานส
MOIT 15(1)บันทึกข้อลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ข้อม
MOIT 15(2) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิ
MOIT 15(2)ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ฯผังกระบวนกา
MOIT 15(4)_หนังสือแจ้งเวียน รพสต
MOIT 15(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

MOIT 16(4) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบ
OIT 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
MOIT 16(2) คำสั่งชมรมจริยธรรม
MOIT 16(2) แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
MOIT 16(3.1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนฯ
MOIT 16(3.2) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนส่งเสริมคุ
MOIT6(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT16(1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ

MOIT 17(.1.2) บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 17(1.1) บันทึกข้อความเสนอรายงานสรุป
MOIT 17(1.2) รายงานผลการกำกับติดตาการป้องกันปราบ
MOIT 17(1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ
MOIT 17(2.1)แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานชมร
MOIT 17(2.2) บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 17(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ

MOIT 18 (1) บันทึกข้อความขอเฃิญประชุม วิเคราะห์ค
MOIT 18 (2)สรุปรายงานประชุมให้ความรู้การป้องกัน
MOIT 18 ภาพการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 24 ธค64
MOIT 18(3) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวผล
MOIT 18(4) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน
MOIT 18(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

MOIT 19 (2) แนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทั
MOIT 19(1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศฯ
MOIT 19(1)แนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรม STRONG
MOIT 19(2) รายชื่อสมาชิกชมรมSTRONG
MOIT 19(3) บันทึกข้อแจ้งเวียนประกาศฯ ให้ รพสต
MOIT 19(4)[บันทึกรายงานผล
MOIT 19(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT 19(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT19 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

MOIT 20 (2.3)กาให้หรือับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใ
MOIT 20(2.2)กรณีหน่วยงานมีการเรี่ยไรเพื่อประโยช
MOIT 20(2.1) รายงานการเรี่ยไรให้ความร่วมมือกับหน
MOIT 20(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่
MOIT20(3)แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

MOIT 21 (2) ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
MOIT 21(1.1)บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ 21 พ.ค.64
MOIT 21(5) ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้ การป้องกันผ
MOIT 21(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT21(1.2)โครงการอบรม
MOIT21(3) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน

MOIT 22 (2 )ประกาศเจตนารมสุจริตของสำนักงานสาธาณ
MOIT 22(1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT 22(3) ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต
MOIT 22(4) กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2565
MOIT 22(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT 22(1)ไตรมาส4บันทึกรับทราบ การรายงานกำกับติ

MOIT 23 (4) หนังสือแจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์
MOIT 23(1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ
MOIT 23(2)ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร
MOIT 23(3)คู่มือแนวทางปฏิบัติการล่วงละเมิดและค
MOIT 23 (4)ไตรมาส4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข
MOIT23(2)ไตรมาส4Print Screen