ITA2564

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB2(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร

EB2(1.2) นโยบายของผู้บริหาร

EB 2 (1.7)ข้อมูลการติดต่อ

EB 2 รับทราบติดตามแผน64

EB2 (1.14)อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

EB2 (3)การกำกับติดตามแผนฯ64

EB2(8)รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธา

EB2(6)ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน สสอสิ

EB2(9.1)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ

EB2(9.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

EB2 (9.4)ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่

EB2(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

EB2 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

EB2 1.12 ประมวลจริยธรรมขรก พลเรือน

EB2 1.13 ข้อบังคับ สป จรรยาบรรณ ขรก

EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

EB 2(1.6)ข่าวสารประชาสัมพันธ์

EB2(1.8)ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

EB2(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB-2(1.10) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สสอ.สิงหนคร

EB-2(1.11) พรบ.ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 สสอสิงหนคร

EB2(3)หนังสือเผยแพร่ตืดตามแผนฯขึ้นเวปไซด์ภา

EB2ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

EB2หนังสือเผยแพร่ตืดตามแผนฯขึ้นเวปไซด์ภาพ

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

 

ตัวชี้วัดที่2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB3(1)บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแฟร่ผลวิเคราะห์ข้อมูล

EB3(2)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ

EB3(3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ ข

EB4(1.2) หนังสือจัดสรรคงบประมาณ

EB 4 (1.3)แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

EB4(1.4)คำสั่งมอบหมายติดประกาศ

EB4(1.5)แบบขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า

EB4(2.1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่

EB4(2.2)รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างปี2564

EB(2.3)ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

EB4(3.2) บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่

EB4(3.4)แบบขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า

EB4(3.2) บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่

EB4(3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กพ.64 ไ

EB4(3.3)ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มค.64ไตรมาส 2

EB4(3.3)สแดงหลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่าย ธค.63 ไตรม

EB4(3.4)แบบขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB5(1)บันทึกรับทราบ ขอเผยแพร่

EB5(2)สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2564

EB5(3)ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

EB5(3) ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

EB5(1)ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 บันทึกรับทราบ ขอเผยแพ

EB5(2) ไตรมาส 3 และ 4 สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้า

EB5 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

EB5 แบบ สขร 1 ไตรมาส 3 (เม.ย. 64- มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

EB5(2) สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2564 เดือน ก

EB5(2) พ.ค.64สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2564

EB5(2) มิ.ย.64 สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2564

EB5(2) เม.ย.64 สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างปี2564

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB6(1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ ขอ

EB 6 (2)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักง

EB6(3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 7(4)ภาพประชุมชี้แจง ผอ.รพ.สต

EB7 ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

EB7(2) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

EB7(3) ประกาศ มาตรการดำเนินการรับเจ้าหน้าที่ผ

EB7(4) หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ 33

EB7_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว

EB7_บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ 33

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศความดีความชอบ

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

เลือนเงินเดือนสสอ.สิงหนครรอบที่164

 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB9(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

EB 9(1.2)โครงการคุณธรรม จริยธรรม

EB9(3)_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB9(4)รายงานผลการดำเนินการ

EB 9(5)ภาพกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้า

EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB10.1 คู่มือมาตรฐานการรับเรองร้องเรียน

Eb10-1.1 -1.4Flow Chart กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียน สสอส

EB10(1.6) ช่องทางการร้องเรียน

EB10 (3) บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงาน

EB10(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB10 รอบ 12 เดือน บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

Eb10 (3)รอบ 12 เดือน สรุปผลเรื่องร้องเรียน สสอ.สิ

EB10(3)รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความ รายงานผลการดำเ

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

EB11(4)รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธา

EB11_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว
EB11(4)รอบ 12 เดือน รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สำ

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB13.1_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB13.2.2)_ประกาศนโยบายการให้ การรับของขวัญ หรือ

Eb13(2) คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสิน

EB13.3_หนังสือแจ้งเวียน รพสต

EB13(4)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม การ

EB13(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

EB14(1)_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB14(2)ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ฯผังกระบวนการ

EB14(3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

EB14(4)_หนังสือแจ้งเวียน รพสต

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

EB15(1)_บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB15(2,3)ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของสำนักงานส

EB15(4)_หนังสือแจ้งเวียน รพสต

EB15(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 (1)บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ ข

EB16(2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของ

EB16 (4)รูปถ่ายการประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านทุจริต

EB16(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB17(1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนฯ

EB17(2) แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

EB17(2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจ

EB17(2.1) คำสั่งชมรมจริยธรรม

EB17(4) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเEB9(4)รายงานผลการดำเนินการ

EB17(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB18(1.1) บันทึกข้อความเสนอรายงานสรุป

EB18(1.1) รายงานผลการกำกับติดตาม

EB18(.1.2) บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบ

EB18(1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

EB18(2.1)แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (1)

EB18(2.1)แบบฟอร์มที่ 3 ติดตามประเมินผล

EB18(2.2) บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบ

EB18(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

EB18(1.3) รอบ 12 เดือนแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

EB18(1.1) รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความเสนอรายงานสรุป

EB18(2.1) รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเ

EB18(2.1) รอบ 12 เดือนแบบฟอร์มที่ 3 ติดตามประเมินผ

EB18(2.2) รอบ 12 เดือน บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแ

EB18(2.3) รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่

EB18(.1.2) รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแ

 

 

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB19 (1) บันทึกข้อความขอเฃิญประชุม วิเคราะห์คว

EB19 (1)รายงานประชุมให้ความรู้การป้องกันผลประ

EB19.1 ภาพการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 24 ธค63

EB19(3) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวผลป

EB19.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB19(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20(1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศฯ

EB20(1) ประกาศนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้

EB20(3) บันทึกข้อแจ้งเวียนประกาศฯ ให้ รพสต

EB20(2) คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สสอ.สิ

EB20(4)รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติเพื่

EB20(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21(1.1)บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ 26-27 พ.ค.64

EB21(2)(4)(5) รายงานประชุมให้ความรู้การป้องกันผลป

EB21(3) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB21(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB21.(1.2)โครงการอบรม

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

EB22 (2)(4)รายงานผลการจัดโครงการ

EB22(1.1)บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ 21 มี.ค.64

EB22(3) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB22(5)ภาพกิจกรรม

EB22(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB22.(1.2)โครงการอบรม

EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG

EB 23 (1)จัดตั้งชมรม STRONG

EB 23(2) แนวทางการดำเนินงาน

EB23(3) รายชื่อสมาชิก

EB23(4) กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม

EB23(5 )บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเ

EB23(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB24 (2)(4) หนังสือแจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์

EB24 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว

EB24(3)แนวทางปฏิบัติการล่วงละเมิดและคุกคามทา

EB24(6) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศ

&nbsEB5 แบบ สขร 1 ไตรมาส 3 (เม.ย. 64- มิ.ย.64)

EB5 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

EB5(1)ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 บันทึกรับทราบ ขอเผยแพ

EB5(2) ไตรมาส 3 และ 4 สรุปรายงานการจัดซ้ือจัดจ้า

EB5(3) ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

Eb10 (3)รอบ 12 เดือน สรุปผลเรื่องร้องเรียน สสอ.สิ

EB10 รอบ 12 เดือน บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

EB10(3)รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความ รายงานผลการดำเ

EB11 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

EB11(4)รอบ 12 เดือน รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สำ

EB11_รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

EB11 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

EB11_รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

EB18(.1.2) รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแ

EB18(1.1) รอบ 12 เดือนบันทึกข้อความเสนอรายงานสรุป

EB18(1.3) รอบ 12 เดือนแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

EB18(2.1) รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเ

EB18(2.1) รอบ 12 เดือนแบบฟอร์มที่ 3 ติดตามประเมินผ

EB18(2.2) รอบ 12 เดือน บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแ

EB18(2.3) รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่p;