รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม2564

รายงานการประชุมครั้งที่10/2563

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2564

รายงานประชุมครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ งานบริหาร/งานนิเทศประเมินผล/งานข้อมูล /งานบุหรี่/ งานแผน (นายวัชริน คชราช)

๔.๒ งานพัฒนาคุณภาพฯ/งาน พชอ. (นางสาวเจนจิรา คังฆะสุวรรณ)

๔.๓ งานควบคุมโรคติดต่อ/งานEPI/งานวิชาการ/งานสุขศึกษา (นางสาวกัญญารัตน์ พรหมแก้ว )

๔.๔ งานควบคุมโรคติดต่อ (นาย พัทธนัย จอเอียด ) เป้าหมายการคัดกรอง วัณโรค ปี 2564

๔.๕ งานแม่และเด็ก/งานพัฒนาการ ( นางประภาวดี จุลทการ )

๔.๖ งานNCD /งานยาเสพติด /งานอนามัยสิงแวดล้อม (นางสาววิชุดา เอียดชุม)

๔.๗งานพัสดุ(นางสาวนฎกร สุวรรณโณ)