EB1: มาตรการและระบบการเผยแพร่

EB1.1บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง

EB1.2 คำสัง ข้อสั่งการ

EB1.3 กรอบแนวทางเผยแพร่

EB1.4 รายงานผล ปัญหา

EB1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ